ARCHIV BUNĚK 164. - Kmenové buňky

Cryo-Save CZ LOGOKmenové buňky z pupečníkové krve 
Jediným cílem odběru a uchovávání kmenových buněk je pomoc nemocným lidem.
Pupečníková krev je krev novorozence, která zůstane v placentě po přerušení pupečníku. Pokud není dále využita likviduje se spolu s placentou jako biologický odpad. Pupečníková krev a placenta jsou však bohatým zdrojem vysoce kvalitních kmenových buněk, které lze při porodu odebrat snadno a bez rizika pro matku i dítě.

Co jsou kmenové buňky?
Jsou to nediferencované buňky, které mají schopnost se diferencovat na jakýkoliv jiný typ buněk. Tato schopnost umožňuje tělu vytvořit nové buňky.
Kmenové buňky lze získat v pozdější době života také z kostní dřeně, ale s ohledem na kvalitu a množství je optimálním zdrojem těchto buněk pupečníková krev novorozence.
Vědci dlouho předpokládali, že osud „zralých“ kmenových buněk je omezen jen na diferenciaci na omezený počet definovaných buněčných typů, později se ale podařilo experimentálně navodit široký rejstřík diferenciací.
Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou skvělou alternativou přijatelnou i z etického hlediska a při pozdější transplantaci se není třeba obávat odmítavé reakce organizmu.

Kde lze kmenové buňky využít?
Současné léčebné metody znají dva způsoby dárcovství: autologní a alogenní. Při autologním způsobu jsou pacientovi poskytnuty jeho vlastní kmenové buňky, při alogenním pocházejí kmenové buňky od jiného dárce.
Kmenové buňky běžně používané v léčbě jsou převážně hematopoietické kmenové buňky, aplikují se např. při lymfoproliferativních onemocněních nebo vrozených poruchách imunity.
V řadě případů mohou však být alogenní – cizí – kmenové buňky tělem odmítnuty. V těchto případech je léčba možná pouze pomocí autologních kmenových buněk pocházejících přímo od pacienta. Dalším možným řešením je zde léčba pomocí kmenových buněk blízkého pokrevního příbuzného.
Do výzkumu kmenových buněk vkládá lékařská věda mnoho nadějí. Velká část výzkumů je proto prováděna na různých typech kmenových buněk a jejich následnému lékařskému využití je věnována nemalá pozornost.
Kmenové buňky se mnohdy využívají pří náhradě a regeneraci poškozených tkání. Lékařská věda do budoucna očekává, že kmenové buňky získané z pupečníkové krve budou v případě regenerace tkání efektivně využívány. Slibné jsou i výsledky výzkumu pacientů s ischemickou chorobou srdeční a evropské vědecké studie vykazují pozitivní výsledky regenerace srdeční svalové tkáně za pomoci autologního dárcovství kmenových buněk.
Důležitou roli by kmenové buňky mohly hrát i při léčbě choroby diabetes mellitus
I. typu (cukrovka) a dále v případě chorob jako jsou lupus erythematodes a juvenilní artritida. Někteří vědci se po experimentálních studiích na zvířatech domnívají, že bude možné provést nápravu poškození vzniklých po krvácení do mozku. Nervové buňky budou získávány z autologního odběru kmenových buněk. Studie sem zařazují amyotrofickou laterální sklerózu, Parkinsonovu chorobu a poranění míchy. Nově je možno uvést také Alzheimerovu chorobu a sclerosis multiplex (roztroušená skleróza). Při těchto nemocech dochází k poškození určitých typů buněk nervové soustavy nebo je jejich činnost nedostatečná. Kmenové buňky zde splňuji funkci terapeutickou.
Kmenové buňky by dále mohly být využívány a aplikovány při buněčné terapii.

Proč je důležité uchovávat vlastní kmenové buňky?
Vlastní kmenové buňky Vašeho dítěte jsou tou nejlepší alternativou. Dárcem je dítě samo sobě.
Například při léčbě určitých typů leukémie je nalezení vhodného dárce kostní dřeně často časově náročné a někdy dokonce nemožné. Navíc nikdy nebude tak dokonalé, jako použití vlastních kmenových buněk. Vlastní odebrané a uskladněné kmenové buňky navíc mohou pomoci i rodičům nebo sourozencům. Zhruba u 35% vzorků je možno prokázat shodu i mezi rodinnými příslušníky. Pokud je u rodinného příslušníka zjištěna nemoc, pro kterou je možno využít uchovaných kmenových buněk, provádí se takzvaný HLA test – test imunologické kompatibility. Test je třeba provést u dárce i příjemce vzorku.
Ze šesti hodnotitelných imunologických parametrů se v organizmu dárce a příjemce vzorku musí shodovat nejméně čtyři až pět. Bez této shody by hrozila životu nebezpečná inkompatibilita.

Jak vše probíhá v praxi?
Po navázání prvního kontaktu, předání všech konkrétních informací o nabízených službách a sepsání písemné smlouvy se společností, je rodičům předána souprava sloužící k odběru pupečníkové krve, ke které je i pro lékaře přiložen podrobný popis úkonů, z nichž se odběr krve skládá.
Budoucí matka se před porodem podrobuje několika preventivním vyšetřením v rámci kontrol u svého gynekologa. Další kontrolní vyšetření jsou prováděna přímo v centrální laboratoři a to přímo z odebraného vzorku pupečníkové krve novorozence.
Po narození dítěte a jeho oddělení od pupečníku je proveden odběr krve z pupečníku. Odběr se provádí do krev ního vaku s tekutinou, v které lze krevní vzorek v pokojové teplotě skladovat bez jeho poškození. Vzorek je do 48 hodin zpracován v centrální laboratoři.
Odebrané kmenové buňky jsou vloženy do dvou zkumavek, které se uchovávají odděleně na dvou místech – v Belgii a Holandsku. V případě jakýchkoliv problémů a neočekávaných živelných pohrom je tak vzorek chráněn a je alespoň jeho část uchována pro možné použití.

O úspěšném uskladnění vzorku kmenových buněk informuje laboratoř rodiče do jednoho týdne po porodu. Rodičům je vystaveno potvrzení o uskladnění kmenových buněk v podobě certifikátu, v němž jsou uvedeny číselné kódy, na jejichž základě lze udělovat pokyny k využití kmenových buněk.

Kmenové buňky byly poprvé uloženy do tekutého dusíku před 23 lety a ani po této době neztratily na kvalitě. Zkušenosti získané z ukládání jiných druhů živých buněčných vzorků do tekutého dusíku dokazují, že buňky v tomto prostředí neztrácejí životaschopnost ani v případě, že se doba jejich uchování prodlouží.

Ve smlouvě uzavírané s klienty se proto společnost ARCHIV BUNĚK s.r.o. - Cryo-Save CZ zavazuje k tomu, že šest měsíců před uplynutím dvaceti let kontaktuje vlastníka kmenových buněk a nabídne mu prodloužení doby uskladnění.


MUDr. Ivana Bažantová


logoKde nás najdete?
Cryo - Save CZ
ARCHIV BUNĚK, s.r.o.
Areál Ústavu péče o matku a dítě
Podolské nábřeží 157/36
147 00 Praha 4 – Podolí
Czech Republic
Telefon: +420 241 430 241
Fax: +420 257 210 126
Info: +420 604 141 374
E-mail:
[email protected]
www.cryo-save.cz