ARCHIV BUNĚK 81. - Využití různých kmenových buněk v klinické praxi 6. část

__ADV__Kmenové buňky v kardiologii

Pro záchranu ischemického myokardu a omezení rozsahu nekrózy u pacientů s akutním infarktem myokardu je zásadní rychlá reperfúze koronární artérie. Metodou volby pro obnovení koronárního průtoku je dnes promptně provedená perkutánní transluminální koronární angioplastika s následnou implantací stentu. Myokardiální nekróza se naneštěstí začíná rozvíjet velmi časně po okluzi koronární artérie a obvykle dříve, než se podaří dosáhnout reperfúze. To vede ke ztrátě viabilního myokardu, následné nežádoucí remodelaci a dilataci levé komory a v konečném důsledku k poruše kontraktilní funkce u mnoha pacientů. Velký zájem proto v posledních letech vzbudily experimentální studie, které ukázaly, že přenos nefrakcionovaných buněk kostní dřeně nebo kmenových a progenitorových buněk odvozených z kostní dřeně do srdce může podpořit funkční zotavení po akutním infarktu myokardu.Krevní kmenové buňky jsou v klinické praxi využívány už víc než 35 let. V roce 1968 byly poprvé úspěšně použity pro obnovení krevního a imunitního systému u dětí s kongenitálními imunodeficity. Hematopoetické kmenové buňky jsou dnes rutinně používány zejména pro léčbu poruch hematopoézy a imunitního systému.Až nedávno se ovšem ukázalo, že tento typ adultních kmenových buněk má zřejmě vyšší plasticitu, než by se dalo očekávat – to znamená, že se může „transdiferencovat“ do buněk jiných tkáňových typů. Dnes už legendárním milníkem v tomto směru je experimentální studie Orlica a kolektivu publikovaná v roce 2001 v časopise Nature.Pokusili se nahradit nekrotické buňky srdeční stěny po prodělaném infarktu myokardu multipotentními buňkami izolovanými z kostní dřeně. Tyto buňky mají hned několik výhod. Jsou relativně snadno dostupné, pocházejí z dospělého organismu, a jejich využití proto nepůsobí žádné etické rozpaky. Další výhodou je, že mohou být izolovány přímo z dřeně příjemnce – odpadávají tak problémy s jejich rejekcí. Buňky byly selektovány na základě pozitivity na povrchový protein c-Kit a negativity na protein Lin (c-Kit POS Lin-buňky).

 

zdroj: ARCHIV BUNĚK, gyne.cz