Dnes má svátek Elena a Herbert

Dnes má svátek Elena a Herbert - obrázek
Dnes má svátek Elena a Herbert - obrázek

 

Oslavenkyně Elena je jednou z podob jména Helena. V tomto případě se jedná o rusko-bulharskou variantu. Jméno Helena má své základy v řeckém slově heléné. Doslova to znamená "pochodeň z hořícího rákosí". Dá se tedy přeneseně říci, že Helena je světlem v temnotách, a totéž lze přenést i na Elenu. Herbert nebo také Heribert pochází ze staroněmeckého jména Hariberath a znamená něco jako "skvělý voják". Světcem dnešního dne je Herbert Kolínský, který se narodil asi roku 970 ve Wormsu. Věnoval se duchovní dráze a dosáhl biskupské hodnosti. Byl důvěrným rádcem a dvorským hodnostářem císaře Otty III., rozešel se však s jeho nástupcem Jindřichem II., dokonce si nějaký čas pobyl za mřížemi. Oba mužové se však po nějakém čase usmířili a Herbert nedlouho potom založil klášter v Deutzu. Proslul prý velkou laskavostí ke svým bližním a již za jeho života jej lidé považovali za svatého. Oficiálně si na to však musel Herbert počkat až do 17. století. Jméno Ámos u nás nejvíce proslavil učitel národů J. A. Komenský. Je odvozeno z hebrejského slova hámós, které znamenalo "Bohem přinesený" nebo "pomazaný". Obojí význam svědčí o skutečnosti, že to bylo jméno skutečně vážené. Biblický Ámos patřil k proslulým prorokům. Žil v době, kdy si lid izraelský ještě vládl sám a všem se žilo velice dobře. Doba hospodářského rozkvětu však přinesla, jak už to tak bývá, obrovský úpadek mravů, korupci a zločinnost. Ámos všechny nešvary veřejně a nevybíravě káral a prorokoval celé zemi brzkou zkázu. Skutečně, nedlouho po jeho proroctvích napadly Izrael hordy Asyřanů a jeho vize se uskutečnily v celé hrůze. A tak nešťastnému prorokovi zbyla jen víra, že se vše zase někdy v dobré obrátí. Jeho příběh není nepodobný osudu našeho věčného exulanta a skutečného vlastence Jana Amose Komenského, jehož život se také točil ve spirále víry, naděje a zmaru.

Témata: