Doporučení Neonatologické společnosti

DOPORUČENÍ PRO PÉČI O FYZIOLOGICKÉHO NOVOROZENCE A KOJENÍ U MATKY V KARANTÉNĚ A MATKY SARS-COV-2 POZITIVNÍ

Doporučení bylo schváleno výborem České neonatologické společnosti ČLS JEP a je aktuální ke dni zveřejnění (28. 03. 2020).(doporučení vychází z recentních doporučení CDC, WHO, ABM a UENPS)

A. V nemocnici:

A.1. Pokud je matka bez příznaků onemocnění a byla v kontaktu s COVID-19 (karanténa), matka dodržuje hygienický režim (rouška, hygiena rukou), ale kontakt s dítětem není omezen. Matka s novorozencem musí být striktně oddělena od ostatních rodiček a novorozenců. Personál pečující o matku s dítětem musí respektovat současný epidemiologický režim doporučený MZ ČR. 

Jako alternativu lze v současné situaci uvést i možnost časného propuštění do domácí péče (formát ambulantního porodu, bez nutnosti podepisování negativního reverzu).

A.2. Pokud má matka prokázanou infekci COVID-19, je doporučeno omezit kontakt matky s dítětem, nicméně kojení/podávání mateřského mléka je možné. 

A.2.1. – v režimu rooming-in. 

Matka je v dobrém klinickém stavu, asymptomatická nebo má nezávažné symptomy. Pokud spolu zůstávají izolováni ve stejné místnosti, postýlka je minimálně 2 metry od matčina lůžka. Matka dodržuje opatření, která zabraňují šíření viru na její dítě – přísná hygiena rukou, rouška, limitovaný fyzický kontakt matky s dítětem. V ideálním případě může být v izolaci další osoba, která se stará o dítě v místnosti (otec). Zdravotnický personál musí při vstupu dodržovat bariérový režim doporučený MZ ČR (dvoje rukavice, plášť, čepice, brýle/štít, respirátor). Doporučuje se propuštění do domácí péče s karanténou co nejčasněji, pokud to zdravotní stav dítěte či matky dovolí.

A.2.2. – v režimu dočasného oddělení matky od dítěte. 

Tento režim nastává v případě, kdy je matka závažně nemocná infekcí COVID-19, nebo není možné z provozních důvodů dostatečně efektivně zabránit přenosu infekce z matky na novorozence nebo na personál. 

Pro matku musí být vyhrazena odsávačka, před odstříkáváním je nutná přísná hygiena rukou, po každém odsávání by měly být všechny části, které přicházejí do styku s mateřským mlékem, důkladně omyty a celá odsávačka by měla být dezinfikována podle pokynů výrobce. Odstříkané mateřské mléko je podáváno jinou zdravou osobou (otec, zdravotnický personál). Pasterizace není doporučena. Maximální úsilí by mělo být věnováno udržení laktace (pravidelné odsávání). Další manipulace s mlékem se řídí běžnými hygienickými doporučeními.