Rozhovor s letošním laureátem Charvátovy ceny

Správní rada Nadačního fondu Dr. P. Janssena zvolila nejlepší práci v oboru "Popularizace lékařské vědy - Charvátova cena" vítězem se stal doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. se svojí publikací Kniha o těhotenství@ porodu.

Vaše poslední publikace Kniha o těhotenství a porodu , která byla přihlášena  do soutěže NF Dr. P. Janssena, zvítězila v kategorii Popularizace lékařské vědy. Dovolte nám, abychom Vám pogratulovali a současně Vám položili několik otázek. Stal jste se laureátem Charvátovy ceny, co vám to kromě finančního ohodnocení přináší?
Ocenění této knihy Charvátovou cenou od Nadačního fondu dr. P. Janssena je pro mne obrovským zadostiučiněním. Příprava a realizace Knihy o těhotenství @ porodu trvala tři roky. Největší objem práce jsem vytvořil v Dublinu, kde jsem si uprostřed své profesní kariéry osobně financoval půlroční stáž ve dvou významných porodnicích. The National Maternity Hospital, což je největší porodnické zařízení v Evropě (9.000 porodů/rok) a v The Rotunda Hospital, která nejstarší otevřenou porodnicí na světě, od svého zahájení v roce 1745 je v provozu dosud. Pobyt v těchto dvou porodnicích byl pro mne velkou profesní inspirací, což se nakonec odrazilo i při práci nad textem knihy. Předem naplánované psaní knihy na „ostrově spisovatelů“ sebou ovšem přineslo nejednu komplikaci a úskalí. Kvůli přesunu dvou computerů a velkého množství literatury jsem, na místo pohodlné dvouhodinové cesty letadlem do odlehlé části Evropy, musel volit téměř třídenní cestu přeplněným osobním vozem. Ubytování v Dublinu se pak řídilo nejen větší rozlohou podnájemního bytu, ale také non-stop připojením k internetu. Obojí zde není příliš obvyklé. Musím ovšem podotknout, že ještě před tímto oceněním jsem stejný pocit zadostiučinění prožíval, když celý knižní náklad během čtyřech měsíců zmizel z pultů tuzemských knihkupectví.
Finanční ohodnocení? Rozhodl jsem se, že nechám kompletně celou částku 50.000 Kč převést na konto nakladatelství Galén, na druhé rozšířené vydání tohoto dnes již rozebraného titulu.


Vaše vítězná práce má interaktivní verzi – můžete nám to více přiblížit?
Při tvorbě Knihy o těhotenství @ porodu jsem si vybral cestu ne zcela obvyklou, ale snad o to více lopotnou, dlouhou a dokonce i velice finančně náročnou. V rámci internetového portálu http://www.porodnice.cz jsem si nechal od webmasterů vytvořit speciální program/modul. Každou kapitolu knihy jsem nejprve vystavil na této webové adrese. Do připraveného programu pak všichni čtenáři měli možnost můj text opravovat, kritizovat, event. napadat. Byla-li kritika oprávněná, provedl jsem textovou úpravu a teprve pak jsem materiál předkládal redaktorce této knihy. Avšak způsob komunikace s dotyčnou byl kuriózní a ve stylu dnešní „elektronické doby“. Text jsem totiž posílal e.mailem do Finska, kde se svojí rodinou žije jedna z čtenářek našich internetových stránek, Mgr. Hana Žižková. Rodačka z Brna, mne původně oslovila mailem, který mne zastihl v místě mého irského pobytu. V dopise mi tato žena děkovala. Byla v té době totiž těhotná a pravidelně navštěvovala internetové stránky, když daleko od domova hledala a čerpala informace o těhotenství a porodu. Zjistil jsem že Hana Žižková je novinářka a pracovala dříve jako redaktorka brněnského rozhlasu. Slovo dalo slovo a aniž jsme se kdy viděli, tak tato skvělá žena začala se mnou na díle spolupracovat. Kontrolovala stylistiku a upozorňovala na občasnou nesrozumitelnost textu. Její práce představovala pro mne významnou pomoc. Na výraz poděkování jsem Mgr. Haně Žižkové zařadil řadu fotografií z jejího těhotenství nejen do textu, ale dokonce i na obal knihy. Ta krásná rodina, která se na čtenáře usmívá z obalu knihy, je rodina Žižkova a byla ve Finsku pořízena krátce před porodem prvního potomka. Kniha vyšla v „papírové“ formě a podle předem připraveného scénáře následoval další krok. Kniha byla okamžitě vystavena v elektronické podobě na internetových stránkách a to dokonce ve dvou verzích. V jednom případě se jednalo o 100% kopii knihy, kterou lze dokonce elektronicky listovat. Druhou verzi představují pouze textové kopie jednotlivých kapitol, ale program nabízí možnost text dále nejen opravovat, kritizovat, ale vsunovat i nové postřehy. Kniha se tak stává skutečným interaktivním projektem a jejími recenzenty a spoluautory se tak stala široká čtenářská obec. Oprávněné a racionální připomínky veřejnosti budou brány v potaz pro letošní druhé vydání knihy. Publikace měla původně vyjít v jiném, velkém, ne-li největším českém nakladatelství. Jeho management ale zásadně nepochopil smysl zamýšlené interaktivní verze. Byl jsem z počátku asertivně poučován, později tvrdě manažersky nucen tvořit neoriginální dílo. Mělo připomínat ostatní podobné a shodně zaměřené tituly, kterých se, po době vydavatelského půstu, u nás vyrojilo několik desítek. Jako autor jsem zůstal neústupný. Myslím, že si obě strany nakonec po dohodě o odstoupení od již uzavřené smlouvy o dílo oddechly. Tato nepříjemná zkušenost mne přivedla na konec k velkému vděku, který chovám k nakladatelství Galén. Přístup úzkého, ale o to více dělného kolektivu vedeného dr. Houdkem a Kristýnou Blažkovou mne dalo rychle zapomenou na citát tzv. top managera předchozího nakladatelství. Na místo třetí korektury se mi dostalo shovívavé rady…. Pane doktore, nám je jedno kolik je v knize chyb, hlavně ať se přece prodává….

Při hodnocení vaší práce porota velice kladně hodnotila vaši celoživotní - řekněme „zarputilost“ v úsilí komunikovat s pacienty. Co Vás k tomu vede?
Mělo by být profesionální ne snad povinností, ale snahou každého lékaře, bez ohledu na své odborné zaměření, svůj obor, který má většina z nás jistě ráda, propagovat.
Můžeme být právem pyšni, že na základě práce mnoha generací lékařů a porodních asistentek se české porodnictví postupem doby dostalo na vrcholnou světovou úroveň. Systematický vývoj po druhé světové válce, který naštěstí nezabrzdily ani limity komunistického režimu, způsobil, že české porodnictví v dnešní době snese srovnání s kteroukoliv hospodářky rozvinutou zemí.
Zejména v medicíně má psané slovo při kontaktu s veřejností obrovský význam. Již samotná návštěva nemocničního zařízení je pro většinu lidí stresogenem. Zasvěcování kohokoliv do problematiky toho či onoho výkonu na nemocniční chodbě nebo v ambulanci je často velmi neefektivní. Pacient řádně nevnímá a lékař ztrácí drahocenný čas. Dostane-li se však pacientovi předem propracované písemné vysvětlení, ale až zarážející, jak může být pozdější dialog pro obě strany osvěžující.
Více než třetina těhotných žen v hospodářky rozvinuté Evropě v současné době prožívá rizikové nebo dokonce patologické těhotenství. Z každodenní práce na porodním sále je známo, jak nepředvídané okolnosti mohou i původně zcela fyziologické těhotenství a porod u více než 10% žen vážně ohrozit zdraví matky a/nebo dítě. Text je přesto volen tak, aby působil optimisticky. Realita je ukryta v představení možností, které současná lékařská věda a praxe nabízejí při jejich řešení i těch nezávažnějších komplikací.

Popularizace lékařské vědy je do určité míry prací nevděčnou – totiž nepřináší akademické uznání. Nevadí vám to?
Odborníci by měli zvládat komunikovat s laickou veřejností. Špatnou nebo dokonce chybějící komunikaci mezi odbornou/vědeckou a laickou společností bych přirovnal ke koncertování hudebních virtuózů jen pro úzký, uzavřený, okruh třeba absolventů hudebních škol, tedy jen pro posluchač s potřebným hudebním vzděláním.
Avšak má-li se nezasvěcený člověk, laik, uvádět do problematiky, pak může být psaní ovšem velmi obtížné. Je daleko jednodušší vytvořit odborný článek, než text, kde nad jeho autorem visí ono známé …aby laik pochopil a odborník se neurazil.
Nejsem si vědom, že by popularizace vědy nevzbuzovala u akademické obce uznání. A pokud by se přece jen takový povýšený akademik našel, tak mne skutečně nezajímá. Ostatně populární představení jiných oborů a profesí sám vyhledávám. Teorii relativity nechci do hloubky prozkoumávat a přesto mne zajímá co se za tímto pojmem skrývá.

Jsme si jistí, že vítězná publikace není poslední. Jaké jsou Vaše další publikační plány?
Vedle odborných publikací bych velmi dále systematicky pokračoval v nastoupené cestě tvorby pro laickou veřejnost. Tato publikace by měla být jejím první krokem. V polovině letošního roku by mělo vyjít druhé, rozšířené vydání Knihy o těhotenství @ porodu. Kniha by se měla od prvního vydání odlišovat graficky a bude i obsahově rozšířena. Zvláštní důraz kladu na změnu tváře portálu www.porodnice.cz. Čtenář bude mít opět k dispozici knihu v nové elektronické verzi a možnost osvědčená interakce čtenář – autor bude pochopitelně zachována.

Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.