Popáleniny, opařeniny

Popáleniny, opařeniny - obrázek
Popáleniny, opařeniny - obrázek

Popáleniny a opařeniny patří k nejtěžším úrazům, obzvláště u dětí. Často zanechávají jizvy nejen fyzické, ale i psychické. Rozsáhlejší popáleniny vyžadují komplikovanou, velmi dlouhodobou, bolestivou a nákladnou léčbu, nezřídka mívají trvalé následky.

Bezprostředně po popáleninovém úrazu je dítě ohroženo rozvojem šokuPříčinou je především ztráta tělesné tekutiny a velká bolestivost. Druhotně poranění komplikuje infekce v ráně. Později se často vyskytuje ztráta tvaru a funkce postižené tkáněkterá se obvykle hojí jizvou.

Rozdíl mezi popáleninou a opařením

Popálenina je způsobena "suchým" horkem, je to následek přímého kontaktu s horkým předmětem (žehlička, plotna), ožehnutí plamenem, kontakt s hořícím předmětem apod. Působením "vlhkého" horka (pára nebo horká tekutina) vznikají opařeninyPopálenina může vzniknout i sáláním při přenosu tepelné energie vzduchem z blízkosti horkého předmětu nebo ohně. Může nastat po působení elektrické energie i kontaktu s vodičem, při zasažení bleskem. Vliv radiace se uplatňuje při popáleninách od slunečního záření.

Příznaky se odvíjejí od hloubky a rozsahu poškození tkáně:

  • I. stupeň se projevuje zarudnutím kůže, je silně bolestivý, ale rychle, obvykle za několik dnů, se bez následků hojí,
  • II. stupeň se projevuje tvorbou puchýřů, vyplněných čirou tekutinou. Podle rozsahu zranění vzniká nebezpečí rozvoje šoku. Popálenina silně bolí, hojí se týdny, někdy je nutný operační výkon, který zanechává jizvy,
  • III. stupeň popáleniny vzniká např. působením elektrického proudu, dotykem žhavého předmětu, vede ke zničení kůže i podkoží, dochází k odumření tkáně. Kůže je bledá, vosková nebo černá a zuhelnatělá. Rána je málo bolestivá, hojí se měsíce, jizevnatě a vždy po nutném chirurgickém výkonu.

Při rozsahu poškození u dětí nad 5–10 % popáleného povrchu těla je pravděpodobný rozvoj šoku, poranění vždy vyžaduje co nejrychlejší odborné ošetření a nemocniční léčbu.

Odhad postižené plochy
Plochu lze orientačně odhadnout podle velikosti dla­ně postiženého dítěte, která tvoří přibližně 1 % povrchu jeho těla. Svoji nezastu­pitelnou roli hraje správné ošetření popáleného dítěte v prvních několika mi­nutách po úrazu!

První pomoc při popáleninách

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015