Encyklopedie

Placentární přenos kyslíku a oxidu uhličitého

>
Kyslík lehce difunduje lipidovými
membránami, jeho transplacentární přestup závisí na fyziologických podmínkách,
hlavně na děložním průtoku (obr. 9.1-4). Děložní průtok není řízen
autoregulačními mechanismy, je prokázáno, že jeho pokles o 50 % vede ke
snížení přenosu kyslíku a následně k fetální acidóze. Fetální spotřeba O2
je 21 ml/min. Plod má spolehlivé kompenzační mechanismy, kdy teprve po 10
minutách totální asfyxie (např. stištění pupečníku) vzniká ireverzibilní
poškození mozku. Tyto údaje ale neplatí, jestliže byly již předtím vyčerpány
kompenzační mechanismy (např. při nedostatečné funkci placenty). Faktory, které
ovlivňují placentární přestup O2, jsou shrnuty v tabulce 9.1-1.

Fetální hemoglobin má podstatně větší
afinitu k O2 a koncentrace hemoglobinu je také vyšší než
u dospělých, což umožní rychlé sycení kyslíkem i při nízkém PaO2
v krvi, gradient PaO2 je cca o 20 mmHg (2,6 kPa) nižší než
v krvi matky (viz obr. 3.4-2). To dovoluje plodu i při hypoxii matky
získat relativně velké množství O2.

 

Tab.
9.1-1.
Faktory
ovlivňující transplacentární transport kyslíku

uterinní
průtok

placentární
průtok

mateřský
a fetální arteriální tlak O2

mateřská
a fetální afinita O2

Hb –
koncentrace a transportní kapacita O2

mateřské
a fetální pH a PCO2 (Bohrův efekt)

placentární
difúzní kapacita

fetomaternální
shunt

spotřeba O2 placentou

Přenos CO2, který je snadno
rozpustný, probíhá velmi snadno a rychleji než přenos O2. Pasáž CO2
podléhá stejným zákonům a je ovlivněna stejnými faktory, které byly popsány pro
pasáž O2. Problém s CO2 nastává v případě
akutní asfyxie, kdy nemůže být dostatečně rychle pufrován. Podobně pomalá je
placentární pasáž kyselých odpadových produktů, které vznikají při anaerobním
metabolismu v plodu. Toto vede při akutním snížení uteroplacentárního,
resp. fetoplacentárního průtoku k rychlému zhoršení fetálních krevních plynů
a akumulaci laktátu. V tomto případě vznikají podmínky
k rychlému poklesu pH a rychlému vzestupu PCO2.